Ammattilaisille

Miksi tarvitaan laatujärjestelmä kierrätyslannoitevalmisteille?

Suomessa ei tällä hetkellä ole yhtenäistä laatujärjestelmää kierrätysmateriaaleista tuotetuille lannoitevalmisteille, joita käytetään lisääntyvästi maataloudessa ja viherrakentamisessa. Selvitysten mukaan esimerkiksi Saksassa, Ruotsissa ja Belgiassa laatujärjestelmät ja laatumerkit sekä niihin liittyvät yhteistyörakenteet ovat onnistuneet parantamaan kierrätyslannoitevalmisteiden laatua, mainetta ja menekkiä ja siten lisäämään ravinteiden kierrätystä. Laatujärjestelmän etuna on se, että uusimpaan tutkimustietoon pystytään joustavasti reagoimaan asettamalla tarvittaessa uusia laatukriteereitä. Etuja ovat myös lisääntynyt sidosryhmäyhteistyö, tiedonvaihto ja toiminnan läpinäkyvyys.

Kierrätysravinteiden käyttö on maan etu ennen kaikkea!

Kierrätysravinteita sisältävien orgaanisten lannoitevalmisteiden käytöllä on vaikutusta maan biologisen aktiivisuuden parantumiseen ja humuspitoisuuden kasvuun, sekä eroosioherkkyyden vähentymiseen.
Laatujärjestelmän kehittäminen vastaa hankkeen päärahoittajan, Ympäristöministeriön ravinnekierrätystä edistävän RaKi 2 -ohjelman 2016-2019 päätavoitteisiin:
1. Vähentää rehevöitymistä ja edesauttaa Itämeren ja vesien hyvän tilan saavuttamista vuoteen 2020 mennessä,
2. Säästää ravinteita kierrättämällä mineraalifosforivaroja sekä edistää bio- ja kiertotaloutta ja
2. Tehdä ravinnekierrätys yleisesti tunnetuksi ja hyväksytyksi

Lara-hanke laatujärjestelmän laatimiseksi on käynnissä

Kierrätysalalla toimivat edunvalvontajärjestöt Suomen Biokierto ja Biokaasu ry sekä Suomen Vesilaitosyhdistys ry ovat tunnistaneet tarpeet tavoitteellisen yhteistyön lisäämiseen ravinnekierrätyksen edistämiseksi. Yhdistykset toteuttivat v. 2017 valmistelevat selvitykset laatujärjestelmän laatimiseksi. Niiden raportit löytyvät Tiedotteet-sivulta. Keväällä 2018 saatiin tarvittava rahoitus kokonaisvaltaiselle hankkeelle Ympäristöministeriöltä. Lisäksi mukana rahoittajina ovat Sitra ja yhdeksän alalla toimivaa yritystä. Monipuolinen tieteellinen osaaminen ja viranomaisten asiantuntemus on varmistettu kutsumalla laajasti sidosryhmät mukaan hankkeen työpajoihin ja ohjausryhmään. Lara-laaturavinnehanke toteutetaan ajalla 2.7.2018 – 29.2.2020 ja sen budjetti on 150 000 €.

Tavoitteet

Lähtökohtana on pyrkimys tehostaa ravinteiden kierrätystä parantamalla kierrätysmateriaaleista tuotettujen lannoitevalmisteiden tunnettuutta, menekkiä ja käyttöturvallisuutta. Hankkeen tavoitteena on luoda laatujärjestelmä lannoitevalmisteille, jotka on prosessoitu kierrätysmateriaaleista biokaasu- ja kompostilaitoksissa tai muissa vastaavissa käsittelylaitoksissa. Suomessa on tällä hetkellä toiminnassa yhteensä vähän yli 60 erityyppistä biokaasulaitosta ja n. 200 kompostilaitosta.

Lannoitevalmisteisiin kuuluvat seuraavat lannoitevalmistetyyppinimiryhmät: lannoitteet, kalkitusaineet, maanparannusaineet, kasvualustat ja mikrobivalmisteet.

Lannoitevalmisteiden käyttäjiä ovat viljelijät, viherrakentajat ja erilaiset teollisuuden prosessit sekä lähitulevaisuudessa myös metsäalan edustajat. Lannoitevalmisteita tuotetaan kierrätysraaka-aineista, joita ovat mm. erilliskerätty biojäte, elintarviketeollisuuden sivuvirrat, lannat, erilaiset biomassat, tuhkat, metsätalouden tuottamat raaka-aineet sekä jätevedenpuhdistamoiden yhdyskuntaliete.

 

Hanke tuottaa Suomen olosuhteisiin sopivan laatujärjestelmän, joka on palvelu ja työkalu lannoitevalmisteiden käyttäjille, tuottajille ja viranomaisille. Pitkän aikavälin tavoitteena on saada laadittu laatujärjestelmä käyttöön mahdollisimman monelle kierrätyslannoitevalmisteelle.

Laatujärjestelmän avulla kierrätyslannoitevalmisteiden valmistajat voivat osoittaa tuotteidensa täyttävän lainsäädännön edellyttämää korkeammat laatuvaatimukset. Laatujärjestelmä helpottaa osaltaan viranomaistyötä. Pitkän aikavälin tavoitteita ovat myös elintarvikkeiden laatuun ja puhtauteen kohdistuvien riskien vähentäminen, kuten myös ympäristöön kohdistuvien.

Toteutus

Lara-hanke on laatujärjestelmän toteutussuunnitelma, jossa viimeistellään järjestelmän ja laatumerkin säännöt ja organisointi, luodaan tietojärjestelmä ja suunnitelma sen ylläpidoksi, laaditaan viestintäsuunnitelma, sovitaan laatujärjestelmän rahoituksen periaatteet sekä pilotoidaan eli viimeistellään järjestelmä kohdeyrityksissä.

 

Työn tunnetuksi tekemiseksi siitä viestitään laajasti ja hankkeen jokaisessa toimenpiteessä järjestettäviin työpajoihin kutsutaan edustajia tuotteiden käyttäjistä ja keskeisistä sidosryhmistä.

Ensimmäiset laatujärjestelmän mukaiset tuotteet on tarkoitus saada markkinoille vuoden 2020 alkupuolella.

Osapuolet

Hankkeen toteuttaa Suomen Biokierto ja Biokaasu yhteistyössä Vesilaitosyhdistyksen kanssa. Hankkeen päärahoittaja on Ympäristöministeriö, Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma. Muut rahoittajat ovat Sitra sekä yhdeksän alalla toimivaa yritystä: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Honkajoki Oy, Kekkilä Oy, LABIO Oy, Lakeuden Etappi Oy, Lammin Puutarhamulta, Mustankorkea Oy, Ab Stormossen Oy ja Vehkosuon Komposti Oy. Hankkeen ohjausryhmässä ovat edustettuina em. rahoittajien lisäksi Biolan Oy ja Gasum Oy sekä Luonnonvarakeskus, Maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK, ProAgria Keskusten Liitto, Ruokavirasto, Suomen Ympäristökeskus, Viherympäristöliitto ja lisäksi yksi viljelijöiden ja yksi viherrakennusyrittäjien edustaja.

Pilotoinnilla testataan laatujärjestelmän toimivuus yrityksissä

Toukokuusta 2019 alkaen on laatujärjestelmää pilotoitu eli testattu niissä yrityksissä, jotka ovat päättäneet hakea tuotteelleen/tuotteilleen Laatulannoite-merkin mukaista serfifikaattia. Yritykset ovat sitoutuneet noudattamaan järjestelmän Laatukäsikirjassa mainittuja periaatteita ja sääntöjä.

Laatukäsikirjaan voi tutustua: Laatukäsikirja_versio 1.1

Laatulannoite-merkki:

 

Hankkeen jälkeen

Hankkeen päätyttyä laatujärjestelmää ylläpidetään ja kehitetään sen käyttäjiltä perittävillä maksuilla. Viimeistelty laatujärjestelmä on otettavissa käyttöön kaikissa kierrätyslannoitevalmisteita tuottavissa yrityksissä tai muissa toimijoissa. Potentiaali on Suomessa tällä hetkellä n. 300 toimijaa, johon sisältyvät toiminnassa tai rakenteilla olevat biokaasu- ja kompostointilaitokset sekä muut vastaavat käsittelylaitokset.

Järjestelmä on laajennettavissa muihinkin kuin pilotointivaiheen tuoteryhmiin. Vastatakseen kasvavaan ja monipuolistuvaan kysyntään yritykset tuovat koko ajan markkinoille pidemmälle kehitettyjä tuotteita. Laatujärjestelmään pystytään tarvittaessa asettamaan uudet laatukriteerit  reagoimalla nopeasti ja joustavasti lainsäädännön ja markkinoiden muutoksiin sekä uusimpaan tutkimustietoon.

Avainsanat: , ,